Các bước tham gia

Các quyền lợi của VIP

Quay lại

**Giới thiệu về hệ thống VIP của Vua Tam Quốc:** Hệ thống gồm 13 cấp VIP, mỗi cấp VIP sẽ có quyền lợi riêng, VIP càng cao, hưởng lợi càng lớn. > **Quyền lợi cấp Vip** **VIP 1. Cần nạp 100 vàng** - Bạc 10,000 + Ngựa Bích Vân Hà - Mua được vị trí huấn luyện số 4 - Mở huấn luyện cao cấp - Mỗi ngày mua được 5 quân lệnh - Bỏ thời gian đợi cường hóa trang bị - Mở rương vàng có tỉ lệ nhận tướng 6 sao - Tối đa hồi 50 quân lệnh - Tích lũy tối đa 50 lượt trưng thu ![image][1] **VIP 2. Cần nạp 500 vàng** - Bạc 20,000 + Giáp Minh Quang - Trực tiếp dùng vàng triệu hồi thương nhân thứ 4 trong chuồng ngựa/may vá - Được dùng vàng khai quang để mở thuộc tính phụ thứ 2 - Mở tẩy trang bị định hướng - Mỗi ngày mua 10 quân lệnh - Thăng cấp quân công tướng không có thời gian chờ - Hưởng quyền lợi VIP 1 ![image][2] **VIP 3. Cần nạp 1000 vàng** - Bạc 40,000 + Áo Choàng Xanh - Mua được vị trí huấn luyện số 5 - Mở được hình thức huấn luyện Bạch Kim - Mở luyện tướng tẩy thuộc tính Bạch Kim - Mở huấn luyện tướng trong 48 giờ - Trong thời gian cường hóa trang bị có tỉ lệ tăng liền 2 cấp bạo kích - Mỗi ngày mua được 15 quân lệnh - Hưởng quyền lợi VIP 1-2 ![image][3] **VIP 4. Cần nạp 2000 vàng** - Bạc 60,000 + Ngựa Đích Lô - Mỗi ngày được mua 20 quân lệnh - Chinh chiến phụ bản không giới hạn thời gian chờ - Hưởng quyền lợi VIP 1-3 ![image][4] **VIP 5. Cần nạp 5000 vàng** - Bạc 80,000 + Sách Càn Khôn - Mua vị trí huấn luyện số 6 - Mở hình thức huấn luyện tướng Kim Cương - Hội đàm chuồng ngựa/may vá không giới hạn thời gian chờ - Xích Bích/Quan Độ chiến hàng ngày được mua 2 lượt - Tối đa hồi 55 quân lệnh - Hưởng quyền lợi VIP 1-4 ![image][5] **VIP 6. Cần nạp 10000 vàng** - Bạc 150,000 + Binh phù Thiên Lang - Được mua vị trí huấn luyện số 7 - Mở luyện tướng tẩy thuộc tính VIP - Mỗi ngày được mua 40 quân lệnh - Trong xưởng có thể dùng chức năng vật giá cao nhất - Trưng thu không giới hạn thơi gian chờ - Hưởng quyền lợi từ VIP 1-5 ![image][6] **VIP 7. Cần nạp 20000 vàng** - Bạc 200,000 + Quân công 22000 + Áo Di Lân - Được mua vị trí huấn luyện số 8 - Mở hình thức huấn luyện VIP - Trang bị giúp mở thuộc tính thứ 3 - Xích Bích/Quan độ chiến hàng ngày được mua 2 lượt - Tích lũy tối đa 60 lượt trưng thu - Hưởng quyền lợi VIP 1-6 ![image][7] **VIP 8. Cần nạp 50000 vàng** - Bạc 250,000 + Quân công 25,000 + Uy 5000 + Thương Lục hợp - Mỗi ngày mua 50 quân lệnh - Xích Bích/Quan Độ mỗi ngày mua 3 lượt - Hưởng quyền lợi VIP 1-7 ![image][8] **VIP 9. Cần nạp 100000 vàng** - Bạc 300,000 + Quân công 28,000 + Sách Hiên Viên + Tướng Lữ Bố - Được mua vị trí huấn luyện số 9 - Xích Bích/Quan độ chiến hàng ngày được mua 4 lượt - Tối đa hồi 50 quân lệnh - Hưởng quyền lợi từ VIP 1-8 ![image][9] **VIP 10. Cần nạp 150000 vàng** - Bạc 350,000 + Quân công 30,000 + Uy 10,000 + Ngựa Đế Thích - Thăng cấp quan công tướng để đột bay vàng - Xích Bích/Quan độ chiến hàng ngày được mua 5 lượt - Hưởng quyền lợi VIP 1-9 ![image][10] **VIP 11. Cần nạp 300000 vàng** - Bạc 500,000 + Quân công 50,000 + Quạt Hỏa Cầm Phiến - Mỗi ngày mua 75 quân lệnh - Hưởng quyền lợi từ VIP 1-10 ![image][11] **VIP 12. Cần nạp 500000 vàng** - Bạc 800,000 + Quân công 80,000 + Tướng Đại Kiều - Mỗi ngày được mua 100 quân lệnh - Tích lũy tối đa 70 lượt trưng thu - Hưởng quyền VIP 1-11 ![image][12] **VIP 13. Cần nạp 1200000 vàng** - Bạc 1,200,000 + Quân công 120,000 + 5 đá hồn cấp 11 - Mỗi ngày mua 125 quân lệnh - Xích Bích/Quan Độ chiến hàng ngày được mua 7 lượt - Hưởng quyền VIP 1-12 ![image][13] **Quà nạp lần đầu** - Bạc 10 vạn - Quân công 2000 - Quân uy 500 - Phù Thiên Lang ![image][14] [1]: https://cdn.smobgame.com/55f7a9426d232.png [2]: https://cdn.smobgame.com/55f7a971afcb2.png [3]: https://cdn.smobgame.com/55f7a98694aff.png [4]: https://cdn.smobgame.com/55f7a99bab0aa.png [5]: https://cdn.smobgame.com/55f7a9b56106b.png [6]: https://cdn.smobgame.com/55f7a9c7d323f.png [7]: https://cdn.smobgame.com/55f7a9d8826e9.png [8]: https://cdn.smobgame.com/55f7a9e78a754.png [9]: https://cdn.smobgame.com/55f7a9f831a50.png [10]: https://cdn.smobgame.com/55f7aa04b1b46.png [11]: https://cdn.smobgame.com/55f7aa12e1db4.png [12]: https://cdn.smobgame.com/55f7aa27ed4d5.png [13]: https://cdn.smobgame.com/55f7aa361561f.png [14]: https://cdn.smobgame.com/55f7aaa461755.png

Tags: