Các bước tham gia

Tìm kiếm Thăng cấp đan

Quay lại

Hướng dẫn kiếm Thăng cấp đan

Thăng cấp đan trong Vua Tam Quốc dùng để thăng cấp võ tướng, kích hoạt thuộc tính Thiên phú, nâng cao rất nhiều sức mạnh.

Có thể kiếm Thăng cấp đan bằng những cách sau:

A. Tách tướng

  • Đây là cách chủ yếu để kiếm Thăng cấp đan. Người chơi vào giao diện “Tướng”, chức năng “Tách” và tiến hành lựa chọn các võ tướng không sử dụng đến để phân giải lấy Thăng cấp đan. Tùy thuộc vào số sao của võ tướng sẽ nhận được số lượng Thăng cấp đan tương ứng.

Vd: Tướng 6 sao tách được 100 thăng cấp đan, tướng 5 sao tách được 50 thăng cấp đan...

image

B. Mở rương

  • Ở giao diện Shop, khi người chơi mở rương đồng hoặc rương vàng đều có cơ hội nhận được Thăng cấp đan.

image

Tags: